Statutaire naam:
Stichting Euregio Publiekscentrum voor Sterrenkunde.

Kamer van Koophandel nummer:
41031718

Fiscaal nummer:
803482206.

Contactgegevens:
Cosmos Sterrenwacht

Gevestigd te Lattrop in de gemeente Dinkelland, met adres: 7635 NK Lattrop-Breklenkamp,Frensdorferweg 22, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41031720.

Telefoon: 0541-229700
Email: info@cosmossterrenwacht.nl
Website:www.sterrenwachtcosmos.nl

Doelstelling:
De stichting is opgericht op 28 december 1994 en heeft als doel het beheren, exploiteren en financieren van de Sterrenwacht te Denekamp, alsmede het bevorderen en uitdragen van de sterrenkunde in het algemeen, het propageren en benutten van de Sterrenwacht als educatieve, instructieve, recreatieve en wetenschappelijke functie.

Op 24 september 2012 zijn de statuten gewijzigd, deze wijziging betreft een modernisering. Inhoudelijk is er niets veranderd.

Samenstelling bestuur:

Het bestuur is per 1 juli 2021 als volgt samengesteld:

Voorzitter: H. A. Meek
Secretaris: R.C. de Vries
Penningmeester: J. W. Naarding
Bestuurslid: H. J. Pross
Bestuurslid: P. Boom 

Beleidsplan:
Al meer dan twintig jaar is Sterrenwacht Cosmos gehuisvest in het donkere buitengebied van Noordoost Twente tussen de woonkernen Tilligte en Lattrop. Cosmos heeft een erkende plaats verworven op de Twentse onderwijsmarkt, de regionale toeristische markt en bij bewoners en bezoekers van de regio. De sterrenwacht levert een herkenbare en gewaardeerde bijdrage aan de kennisinfrastructuur voor het (in)formele leren. Cosmos bereikt vele jongeren in en buiten schooltijd, soms in gezinsverband of via deelname aan bijzondere activiteiten.

Cosmos richt zich op scholieren, bewoners en bezoekers van Twente, zoals (groot)ouders met kinderen, met als doel om hun nieuwsgierigheid en verbazing op te wekken over het heelal dat zich (hier nog zichtbaar) boven hen uitstrekt. Met interactieve presentaties en zelfwerkzaamheid in observatorium, planetarium, filmzaal, doezalen en buiteninstallaties wordt de belangstelling gewekt voor wetenschap en techniek. Kennis van het heelal is geschikt om nieuwe inzichten te bewerkstelligen ten opzichte van de alledaags ervaren werkelijkheid. Daarmee bevorderen we de belangstelling voor (bèta) studies en initieren discussies over en belangstelling van het brede publiek voor wetenschap en techniek.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Bereikte doelgroepen bezoekers:

Een doelgroep wordt gevormd door Twentse scholieren:

• alle leerlingen van het basis onderwijs,

• alle leerlingen van het speciaal onderwijs,

• de groepen 1 en 2 van het voorgezet onderwijs en

• de bovenbouw van HAVO/VWO.


Een andere doelgroep wordt gevormd door:

• kinderen met hun (groot)ouders in familieverband

• scholen en groepen van buiten Twente

• de bevolking van NO Twente als primaire hoeders van de natuur en cultuur.

• inwoners van Twente en het aangrenzend gebied in Duitsland

• toeristisch of beroepsmatige bezoekers van NO Twente

In de afgelopen jaren heeft Cosmos onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd met additionele project subsidies :

• Bustransporten van scholen naar Cosmos en vice versa

• Onderwijsaanbod “Educatie op locatie”

• Renovatie van het observatorium en aanschaf nieuwe telescoop

• Restauratie historische sterrenwacht van Gosemeijer

• Realisatie van een ruimte met leerspeeltoestellen

• Aanleg van een Newton speeltuin buiten met terras en fietsenstalling

• Verbetering van de parkeerplaats en bewegwijzering

• Vergroting en verbetering van het planetarium

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen arbeidsbeloning.
Verder werkt de organisatie voornamelijk met vrijwilligers die geen arbeidsbeloning ontvangen. Daarnaast zijn bij de stichting een tweetal werknemers in loondienst.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben.

Opbrengsten
Betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane kortingen.

Opbrengsten, voortvloeiend uit de verkoop van goederen, worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen, alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan op de koper.

Kostprijs omzet
De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte

kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Afschrijvingen
De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats tegen een wisselend percentage op basis van de geschatte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Overige bedrijfskosten. 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) intrest.

Klik  hier voor het Standaardformulier Publicatieplicht. 

Print Friendly, PDF & Email